skip meny bisexmärke regnbågsfärg
Index  - QuickIndex
»»Twitter ¤

 !!! Kan vara otäck
 «« Ny sida/Uppdaterad
 ¤ Uppdateras ofta

Jag - Om mig
Min Pappa
Mina Ord
- Dagbok
- Stomi !!!
- Texter
- Sex
- Hudvårdsrecept
- Akvarell
Mitt Hem
Om Hemsidan

E-mail - Gästbok

Endometrios
- Endo Fakta
- Endo Symptom
- Smärta - Smärtskala
- Endo Behandling
- Gynbesök
- Undersökningar
- Hur Ser DET ut? !!!
- Ordlista
- Litteratur
- Endo Länkar
- Tips!
- Skriva ut
- Zoladexbilder !!!
- Medical News ¤

FN - Förenta Nationerna

Hiv & Aids
- Historia
- Smittvägar
- Riskgrupper
- Riskbeteende
- Sjukdomen
- Behandling
- Förebyggande
- Skyddsåtgärder
- Sverige
- Ordförklaring
- Organisationer
- Andy, 24
- David, 26
- Källor
- Svepskäl
- Hiv/Aids News ¤
- FAQ om Hiv/Aids-sidan

Links
Loesje
Webdev News! ¤
WebTips ¤
VirusNews ¤

linje

w3c xhtml 1.0

Valid CSS 2.1!

linje

www.shenet.se

akvarell.se

funktionshinder.se

(h)järnkoll

www.aiai.se

Independent Living Institute (ILI)

fulldelaktighet.nu

typiskt svenskt

Amnesty International

nationella hjälplinjen

bris 116 111

bris vuxentelefon 077-150 50 50

1million4disability

surfalugnt

Tipsa polisen om Sexuella övergrepp mot barn-och barnpornografi

Donationsvecka

Copyright ©
Texter, dikter, en del bilder och design skapat av Morticia

Last update:
141206 15:17:22

Gått vilse? QuickIndex

 !!! Kan vara otäck
 «« Ny sida/Uppdaterad
 ¤ Uppdateras ofta

No Cookie

linje

linje

linje

Vädret Rinkeby

linje

vi gillar olika

UPP upp

linje

Behandling nu och i framtiden

Behandling

Behandlingen kompliceras genom att HIV-infektionen består av så många olika sjukdomar. Många av dessa kan behandlas med stor framgång, åtminstone för en tid. Den bakomliggande immunförsvarsbristen kvarstår emellertid, och förr eller senare tillstöter nya komplikationer, eller blir det omöjligt att behandla de tidigare tillstötta komplikationerna och den sjuke avlider.

Antiviral behandling

Mediciner mot virus, antivirala medel, skall skada viruset utan att skada värdcellerna. Det kan också tänkas att antivirala medel dödar den virusinfekterade cellen men inte de friska. Detta är dock svårt när det gäller HIV, eftersom den skulle behövas sättas in mycket tidigt, och väldigt få vet om en HIV-smitta efter bara ett fåtal dagar. Åtskilliga ämnen som fungera i laboratoriesammanhang, kan inte användas som mediciner då de också skadar människans celler. En bra virusmedicin bör fungera på ett eller flera följande sätt:Morticia1996

  • förhindra att viruset infekterar de infekterbara men osmittade cellerna (målcellerna)
  • döda viruset som tar sig in i kroppen
  • stoppa virusets spridning i redan infekteradeceller© Morticia

Målet med forskningen kring antivirala mediciner syftar till att finna angreppspunkter i virusreplikationen som är unika för det specifika viruset och som kan angripas utan att skada den smittade människan. HIV är ett särskilt problematiskt virus, när det gäller behandling. Det byggs in i den smittade cellens arvsmassa, viruset kan infektera osmittade celler genom cell till cell kontakt. Detta leder till att viruset kan undvika både antikroppar och mediciner som finns utanför cellen. HIV kan infektera celler i hjärnan dit många mediciner inte kan ta sig in. Genom en mycket omfattade forskning har mycket blivit känt om HIV.

AZT Bromsmedicin

För att kunna föröka sig, vilket är virusets mål, måste HIV när det väl tagit sig in i cellen omvandla sin arvsmassa så att den blir den samma som cellens, ifrån virusets RNA till cellens DNA. De läkemedel som hittills har tagits fram mot HIV, fungerar på så sätt att de förhindrar att HIV-viruset byggs in i cellens arvsmassa. De mest kända läkemedlet som används idag är zidovudin AZT, didansoin ddl och zalcitabin ddC.

De här läkemedlen minskar mängden virus, de botar inte sjukdomen utan bromsar upp dess förlopp ett tag och kallas därför bromsmediciner. Ofta används de i kombination och i intervaller för att förhindra att patienten blir resistent mot behandlingen. När AZT ges till HIV-smittade patienter med dåligt immunförsvar och symptom på nedsatt immunförsvar, bidrar det till:

  • förlängd överlevnad © Morticia
  • minska antalet opportunistiska infektioner
  • att eventuella opportunistiska infektioner blir lindrigare
  • att förbättra immunförsvaret eller hålla immunförsvaret på en bättre nivå än utan medicinering
  • att förbättra hälsotillståndet och livskvaliteten

Trippelbehandling med 3-TC-preparat

Ny läkemedelskombination ger HIV-smittade nytt hopp. Ett nytt läkemedel 3-TC finns nu på.den svenska marknaden. Denna i kombination med de traditonella bromsmedicinerna kan i.många fall minska HIV-RNA i blodet. HIV-antikroppar finns dock kvar både i blodet och.lymfan. Det är ett enormt genombrott när det gäller behandling av HIV och AIDS. Det största steget på 10 år. Detta leder till att T-hjälparcellerna i blodet ökar.

Övergripande HIV-behandling

HIV-behandling inbegriper mycket annat än bromsmediciner. Det handlar om behandling och profylax (förebyggande) av opportunistiska infektioner, men också att förebygga brist på vitaminer och mineraler och andra näringsämnen genom en väl sammansatt kost och kosttillskott.

HIV-behandling betyder inte heller bara behandling genom medicinering. Det innefattar också ett gemensamt förhållningssätt för patient och vårdgivare som tillåter patienten med en långvarig och på sikt livshotande sjukdom att påverka sin behandling. En kronisk och allvarlig sjukdom ställer särskilda krav på relationen mellan patienten och vårdgivaren. Den HIV-positive bör inte fråntas rätten att bestämma över sin egen behandling. Läkaren har givetvis skyldighet att bidra med bästa möjliga sakkunskap om olika behandlingsalternativ.

Framtidens HIV/AIDS behandling

Att bota HIV är än så länge omöjligt. Precis som många andra virus finns varken läkemedel som kan bota HIV-infektionen eller vaccin som skyddar mot smitta. Men under de närmaste åren är flera nya mediciner på väg.

Det troligaste är att vi under de närmaste åren kommer att få större kunskaper i hur man kan kombinera medicinerna eller växla mellan dem. Sannolikt kommer det att utvecklas medel kan att angripa HIV på ett annat sätt än de som används idag. Även vaccin ligger i framtidens behandling. Det pågår stora studier idag, både i Sverige och utomlands.

Inom de närmsta åren kommer fyra till fem nya läkemedel att börja användas. Flertalet av dem angriper viruset när det redan har tagit sig in i cellens arvsmassa och alltså ett steg senare än de tidigare läkemedlen.
"-Det ideala vore att hitta en medicin som förhindrar att virus över huvud taget tar sig in i cellen men det har man inte lyckats med hittills", säger Pehr Olov Pehrsson, överläkare på Infektionskliniken på Huddinge sjukhus i HIV-aktuellt nr.6/95 sidan 26 ur särtrycket "Liv, kärlek & ansvar - HIV angår oss alla". Han fortsätter
"-Det slutgiltiga botemedlet vad det gäller hiv kommer inte att bli ett läkemedel. Det stora genombrottet kommer antingen att vara ett vaccin eller också genteknik, som förhindrar infektion av målcellerna eller bildandet av nya viruspartiklar."

Ett av de viktigaste framstegen den senaste tiden vad gäller behandling av HIV-infektion är den nya teknik som gör det möjligt att mäta mängden HIV i blodet.
"-Nu kan vi mäta effekten av olika behandlingar redan efter ett par månader genom att se om mängden virus har sjunkit eller inte. Tidigare var man tvungen att vänta och se om det tog längre tid för de behandlade patienterna att bli sjuka än vad det gjorde för de som inte behandlats. Det kunde röra sig om flera år innan man kunde avgöra behandlingens värde", förklarar Pehr Olov Pehrsson i HIV-aktuellt nr. 6/95 sidan 26 ur särtrycket "Liv, kärlek & ansvar - HIV angår oss alla".

Vaccin

När det gäller HIV och Aids, används ordet vaccin i framför allt två olika betydelser:

  • I den konventionella betydelsen av ett vaccin, som skall tillföras en icke HIV-smittad person före infektion med det aktuella smittämnet och som därefter skall fungera som skydd mot infektion.
  • I betydelsen vaccinliknande preparat som avses ges till personer som redan är HIV-smittade för att stärka immunreaktioner, som tros vara till nytta för dem.© Morticia

Vilket av ovanstående vaccintyper som kommer först kan man inte med säkerhet veta. Men testerna som pågår är framgångsrika. Det är problem att hitta ett vaccin mot ett virus som hela tiden förändrar sitt utseende och som dessutom byggs in i den infekterade cellen där det sedan stannar kvar.

"-Det går att dra en parallell till influensavirus som också har förmågan att förändra sig snabbt. Varje år måste man ändra på vaccinets sammansättning beroende på vilken influensastam som drabbar världen." Det förklarar docent Per Putkonen på Smittskyddsinstitutet. Han och en grupp forskare har nyligen presenterat en metod som, förhoppningsvis, kan ge ett brett skydd mot AIDS. HIV-vaccinet som de har tagit fram tycks ha effekt på alla typer av HIV. Vaccinationen skyddar inte mot själva HIV-infektionen men däremot verkar den kunna förhindra eller åtminstone försena att den infekterade personen utvecklar AIDS. © Morticia

linje

Läs gärna Min uppsats, och lär av den! Men behöver Du en uppsats med Dig som författare så skriver Du en egen.

Nedan är sidorna om Hiv/Aids samlade:

Tillbaka till Hiv & Aids Index
Upptäckten av HIV/AIDS
Smittvägar/Riskgrupper/Riskbeteende
Sjukdomssymptom/Sjukdomsförlopp
Behandling nu och i framtiden
Förebyggande/Skyddsåtgärder
HIV/AIDS arbete i Sverige
Ordförklaring
Organisationer och myndigheter som arbetar med Hiv/Aids
Intervju med Andy
Intervju med David
Litteraturtips - min källförteckning
Tips på försvar om någon upptäcker Dig på mina Hiv/Aids sidor
Medical Hiv/Aids News
Medical News
Hiv/Aids FAQ - Frågor och svar om Hiv/Aids-sidan

Innehållet på dessa sidor är enbart till för informationsbruk.
Materialet är inte avsett att användas i stället för professionell medicinsk rådgivning, behandling av legitimerad läkare, sköterska, etc.
Det är inte heller avsett att användas som grund för att ställa diagnos eller för att bestämma behandling.
Om Du har frågor om Din sjukdom, symptomen eller behandling bör Du alltid konsultera Din läkare, vårdcentralen eller liknande.

Index - QuickIndex - E-mail © 1982-2015 Morticia