skip meny bisexmärke regnbågsfärg
Index  - QuickIndex
»»Twitter ¤

 !!! Kan vara otäck
 «« Ny sida/Uppdaterad
 ¤ Uppdateras ofta

Jag - Om mig
Min Pappa
Mina Ord
- Dagbok
- Stomi !!!
- Texter
- Sex
- Hudvårdsrecept
- Akvarell
Mitt Hem
Om Hemsidan

E-mail - Gästbok

Endometrios
- Endo Fakta
- Endo Symptom
- Smärta - Smärtskala
- Endo Behandling
- Gynbesök
- Undersökningar
- Hur Ser DET ut? !!!
- Ordlista
- Litteratur
- Endo Länkar
- Tips!
- Skriva ut
- Zoladexbilder !!!
- Medical News ¤

FN - Förenta Nationerna

Hiv & Aids
- Historia
- Smittvägar
- Riskgrupper
- Riskbeteende
- Sjukdomen
- Behandling
- Förebyggande
- Skyddsåtgärder
- Sverige
- Ordförklaring
- Organisationer
- Andy, 24
- David, 26
- Källor
- Svepskäl
- Hiv/Aids News ¤
- FAQ om Hiv/Aids-sidan

Links
Loesje
Webdev News! ¤
WebTips ¤
VirusNews ¤

linje

w3c xhtml 1.0

Valid CSS 2.1!

linje

www.shenet.se

akvarell.se

funktionshinder.se

(h)järnkoll

www.aiai.se

Independent Living Institute (ILI)

fulldelaktighet.nu

typiskt svenskt

Amnesty International

nationella hjälplinjen

bris 116 111

bris vuxentelefon 077-150 50 50

1million4disability

surfalugnt

Tipsa polisen om Sexuella övergrepp mot barn-och barnpornografi

Donationsvecka

Copyright ©
Texter, dikter, en del bilder och design skapat av Morticia

Last update:
141206 15:17:23

Gått vilse? QuickIndex

 !!! Kan vara otäck
 «« Ny sida/Uppdaterad
 ¤ Uppdateras ofta

No Cookie

linje

linje

linje

Vädret Rinkeby

linje

vi gillar olika

UPP upp

linje

Sjukdomssymptom och sjukdomsförlopp

HIV-infektion

Ett virus påstås vara en av de enklaste levande varelser, mycket mindre än till exempel bakterier. Virus kan endast föröka sig genom att använda sig av ämnesomsättningen i en levande cell eller i en bakterie. Själva har de endast med sig sin egen arvsmassa. Men de behöver inte vara okomplicerade. HIV tillhör en typ virus som kännetäcknas av en stor genetisk sammansatthet som kommer till uttryck när HIV infekterat en cell. Virus består av en kärna som innehåller det genetiska materialet i form av nukleinsyra (ribonukleinsyra, RNA), som är omgiven av ett hölje.

Virus förökar sig genom att infektera levande celler. De tar kommandot över den infekterade cellens ämnesomsättning och får cellen att producera nya viruspartiklar. Virus saknar egen ämnesomsättning och det medför att livscykeln hos virus är intimt förknippad med värdcellens livscykel. Därför är det också mycket svårt att hitta mediciner som är effektiva mot viruset utan att skada den virusinfekterade cellen. Morticia 1996

Infektion med HIV skiljer sig från de flesta andra virusinfektioner på några avgörande sätt. Någon eller några veckor efter smitttillfället blir en del av de som HIV-smittats sjuka, hur stor del vet man inte. Halsont, huvudvärk, feber, ibland hudutslag, svullna lymfkörtlar är de symptom som de som sökt sjukvård har visat. När symptomen på en akut HIV-infektion gått över, brukar den smittade känna sig frisk. Inom fyra till tolv veckor efter smittotillfället utvecklar den som blivit smittad antikroppar mot HIV. I sällsynta fall kan det dröja längre tid. Dessa antikroppar kvarstår livet ut. © Morticia

När symptomen på en akut HIV-infektion försvunnit, kommer i regel en period på många år utan sjukdomskänsla. För många HIV-positiva fortlöper HIV-infektionen utan några symptom tills dess deras immunförsvar är allvarligt skadat av viruset. Under denna tid utan några symptom på infektion kan man genom HIV-testning fastställa om man är HIV smittad eller inte.© Morticia

Andra symptom på en HIV-infektion är svampinfektioner i munslemhinnan ("torsk", en candida-infektion) även i underlivet, typiska förändringar på tungränderna, bältros, nattsvettningar, och/eller feber.

HIV-infektionens förlopp

När väl immunförsvaret är så kraftigt nedsatt och skadat löper den HIV-positive, som nu har AIDS att drabbas av ett stort antal infektioner och tumörformer. En del av dessa sjukdomar kan för en kortare eller längre tid behandlas.

Möt Andy, HIV-smittad 24-åring

Opportunistiska Infektioner

En del smittämnen, som sällan ger symptom hos personer med ett fungerande immunförsvar, kan hos HIV-positiva ge mer eller mindre allvarliga sjukdomstillstånd. Ett smittämne som ofta ger sjukdomstillstånd hos HIV-positiva personer med nedsatt immunförsvar är PCP, Pneumocystis carinii pneumoni som ger en lunginflammation. I en del länder är TBC, tuberkulos en av de viktigaste opportunistiska infektionerna vid HIV-infektion. Detta gäller framför allt många utvecklingsländer.

Utöver PCP finns det ytterligare ett antal smittämnen, som sällan ger personer med ett fungerande immunförsvar sjukdomar. Till exempel toxoplasma som ger infektion i hjärnan, kryptokocker som ger hjärnhinneinflammation och ett virus som kan ge bland annat näthinneinflammation, tarminfektion och hjärnhinneinflammation. Dessa tillstånd går oftast att behandla med framgång.

Opportunistiska Tumörsjukdomar

Det är inte bara olika typer av infektioner som är vanligare hos HIV-infekterade, utan även vissa tumörformer. Kaposis sarkom är en kärltumör i hud, slemhinna och ibland även i inre organ. Lymfom, cancer i lymfan, är en annan typ av tumörer som är vanlig. Det är möjligt att dessa båda tumörformer förorsakas av bakomliggande smittämnen och åtminstone Kaposis sarkom i framtiden kommer att ses som en opportunistisk infektion.

Sjukdoms förlopp för AIDS

Inkubationstiden från smitta (samlag, orenspruta, blod) till HIV-infektionens slutstadium AIDS varierar mycket. Den kan variera från att vara så kort som ett par månader till det betydligt vanligare många år.

Sjukdomsförloppet varierar mycket från individ till individ beroende på vilken eller vilka infektioner eller tumörformer den smittade får. Även sjukdomstiden varierar mycket, detta beror på om personen har andra sjukdomar som påverkar infektionen. För en del är de senildements- alzheimersliknande symptomen värst. Att bli barn igen, att inte klara sig själv.
Möt David, 26 år och AIDS sjuk

ARCkondomer skyddar

Ett senare tillstånd i HIV-infektionen kallas ARC, vilket står för Aids Related Complex. Till ARC-symptomen hör kraftig avmagring, nattliga svettningar, diarréer och/eller feber, som varar i flera månader och dessutom mycket svår trötthet. Även dessa symptom räknas till AIDS förstadier. Det är helt klart att HIV kan angripa hjärnan och övriga delar av centrala nervsystemet direkt utan att först försvaga immunförsvaret.

För att klassas som AIDS-fall måste den sjuke dessutom få en infektion som man normalt inte får om immunförsvaret fungerar, eller en tumör som är mycket ovanlig bland yngre och medelålders personer, till exempel Kaposis Sarkom KS. Hälften av de som dött av AIDS har dött av en svår lunginflammation, (Pheumocystis Carinii Pneumoni PCP). Om rätt behandling sätts in snabbt kan dock patienten förbättras för en tid.

Andra cancerformer och tumörer, bland annat tumörer i lymfvävnad (lymfom) förekommer hos AIDS-patienterna. Det finns andra infektionssjukdomar som drabbar HIV-infekterade, men som inte räknas till vetenskapens definitionen av AIDS. Till den hör bl.a. tuberkulos TBC, som är vanlig hos HIV-infekterade, särskilt i Afrika.

Den psykiska hälsan

Under sjukdomstiden blir det ofta långa sjukhusvistelser, ofta på infektionkliniker eller på särskilda avdelningar för HIV/AIDS patienter (dessa förekommer i de större städerna). Detta innebär även en stor psykisk påverkan hos den sjuke och dess anhöriga. Sjukskrivningsperioderna blir långa och förtidspensionering är vanligt, detta är innebär att risken för isolering kan vara stor. Det är därför viktigt att anhöriga får möjlighet att delta i vården. Att leva med en dödlig sjukdom kan leda till ångest och depression, många behandlas med psykofarmaka (läkemedel mot psykiska besvär). © Morticia

Skillnader mellan könen

De infektioner och tumörformer som drabbar HIV-smittade leder till stora smärtor och många symptom. Män och kvinnor har inte exakt samma sjukdomsförlopp, det förekommer forskning på det området. Allt eftersom fler kvinnor blivit HIV-smittade har man upptäckt att en del kvinnosjukdomar också är förknippade med HIV-infektion till exempel livmoderhalscancer och svampinfektioner i underlivet.

Slutskedet

Sjukdomstiden varierar mycket, men i slutet så är kroppens immunförsvar är allvarligt skadat eller helt nedbrutit. AIDS leder till döden eftersom HIV förstör cellerna i immunförsvaret som då inte kan skydda kroppen från de opportunistiska infektionerna och tumörformerna. Dessa infektioner och tumörformer kan drabbar den AIDS-sjuke, antingen en i taget eller flera samtidigt. AIDS består av många olika sjukdomar, vilka förr eller senare kommer att leda till döden. Jag lämnade in denna 1996 på en Folkhögskola

linje

Läs gärna Min uppsats, och lär av den! Men behöver Du en uppsats med Dig som författare så skriver Du en egen.

Nedan är sidorna om Hiv/Aids samlade:

Tillbaka till Hiv & Aids Index
Upptäckten av HIV/AIDS
Smittvägar/Riskgrupper/Riskbeteende
Sjukdomssymptom/Sjukdomsförlopp
Behandling nu och i framtiden
Förebyggande/Skyddsåtgärder
HIV/AIDS arbete i Sverige
Ordförklaring
Organisationer och myndigheter som arbetar med Hiv/Aids
Intervju med Andy
Intervju med David
Litteraturtips - min källförteckning
Tips på försvar om någon upptäcker Dig på mina Hiv/Aids sidor
Medical Hiv/Aids News
Medical News
Hiv/Aids FAQ - Frågor och svar om Hiv/Aids-sidan

Innehållet på dessa sidor är enbart till för informationsbruk.
Materialet är inte avsett att användas i stället för professionell medicinsk rådgivning, behandling av legitimerad läkare, sköterska, etc.
Det är inte heller avsett att användas som grund för att ställa diagnos eller för att bestämma behandling.
Om Du har frågor om Din sjukdom, symptomen eller behandling bör Du alltid konsultera Din läkare, vårdcentralen eller liknande.

Index - QuickIndex - E-mail © 1982-2015 Morticia