skip meny bisexmärke regnbågsfärg
Index  - QuickIndex
»»Twitter ¤

 !!! Kan vara otäck
 «« Ny sida/Uppdaterad
 ¤ Uppdateras ofta

Jag - Om mig
Min Pappa
Mina Ord
- Dagbok
- Stomi !!!
- Texter
- Sex
- Hudvårdsrecept
- Akvarell
Mitt Hem
Om Hemsidan

E-mail - Gästbok

Endometrios
- Endo Fakta
- Endo Symptom
- Smärta - Smärtskala
- Endo Behandling
- Gynbesök
- Undersökningar
- Hur Ser DET ut? !!!
- Ordlista
- Litteratur
- Endo Länkar
- Tips!
- Skriva ut
- Zoladexbilder !!!
- Medical News ¤

FN - Förenta Nationerna

Hiv & Aids
- Historia
- Smittvägar
- Riskgrupper
- Riskbeteende
- Sjukdomen
- Behandling
- Förebyggande
- Skyddsåtgärder
- Sverige
- Ordförklaring
- Organisationer
- Andy, 24
- David, 26
- Källor
- Svepskäl
- Hiv/Aids News ¤
- FAQ om Hiv/Aids-sidan

Links
Loesje
Webdev News! ¤
WebTips ¤
VirusNews ¤

linje

w3c xhtml 1.0

Valid CSS 2.1!

linje

www.shenet.se

akvarell.se

funktionshinder.se

(h)järnkoll

www.aiai.se

Independent Living Institute (ILI)

fulldelaktighet.nu

typiskt svenskt

Amnesty International

nationella hjälplinjen

bris 116 111

bris vuxentelefon 077-150 50 50

1million4disability

surfalugnt

Tipsa polisen om Sexuella övergrepp mot barn-och barnpornografi

Donationsvecka

Copyright ©
Texter, dikter, en del bilder och design skapat av Morticia

Last update:
100315 01:05:40

Gått vilse? QuickIndex

 !!! Kan vara otäck
 «« Ny sida/Uppdaterad
 ¤ Uppdateras ofta

No Cookie

linje

linje

linje

Vädret Rinkeby

linje

vi gillar olika

UPP upp

linje

Utdrag ur FN:s standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning jämlikhet och delaktighet.

Förenta Nationen logo

Nedanstående text är hämtat ur Handikappombudsmannens basmaterial om FN:s standardregler. Texten är en förenklad version av FN:s original text i svensk översättning.

Funktionsnedsättning

Begreppet "funktionsnedsättning" innefattar ett stort antal olika funktionshinder i befolkningsgrupper överallt i världen. Människor kan ha funktionsnedsättningar på grund av fysiska eller intellektuella skador eller sjukdomar, syn- eller hörselskador eller -sjukdomar, medicinska tillstånd eller mentalsjukdomar. Sådana skador, tillstånd eller sjukdomar kan vara av bestående eller övergående natur.

Handikapp

"Handikapp" avser förlust eller begränsning av möjligheterna att delta i samhällslivet på samma sätt som andra. "Handikapp" beskriver mötet mellan människor med funktionsnedsättning och omgivningen.

Syftet är att fästa uppmärksamheten på brister i miljön och inom olika samhällsområden, exempelvis brister i information, kommunikation och utbildning som hindrar människor med funktionsnedsättningar från att delta på lika villkor.

FN:s standardregler

1993 antog FN:s generalförsamling standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning jämlikhet och delaktighet. Regler som uttrycker principiella ståndpunkter när det gäller rättigheter, möjligheter och ansvar.

Reglerna ger konkreta förslag på hur ett land kan undanröja hinder för människor med funktionsnedsättning och skapa ett tillgängligt samhälle. Nedan finns utdrag ur dessa regler återgivna.

1. Ökad medvetenhet

Medlemsländerna ska aktivt öka medvetenheten om människor med funktionsnedsättning, om deras rättigheter, behov, möjligheter och om vad de kan bidra med.

2. Medicinsk vård och behandling

Medlemsländerna ansvarar för att effektiv medicinsk vård och behandling finns tillgänglig för människor med funktionsnedsättning.

3. Rehabilitering

Rehabilitering ska erbjudas människor med funktionsnedsättning för att de ska kunna uppnå och behålla största möjliga självständighet och funktionsförmåga.

4. Stöd och service

Staterna ska garantera utvecklingen av, och tillgången till stöd och service. Inbegripet sådana hjälpmedel som bidrar till oberoende i det dagliga livet och utövande av sina rättigheter.

5. Tillgänglighet

Staterna ska införa handlingsprogram som gör den fysiska miljön tillgänglig oavsett vilka eller hur stora funktionsnedsättningar människor har. Staterna ska också se till att de får tillång till information och möjlighet till kommunikation.

6. Utbildning

Barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning ska ha lika möjligheter till utbildning på grundskole-, gymnasie- och högskolenivå.

7. Arbete

Medlemsländerna ska skapa förutsättningar för produktivt och inkomstbringande arbete, såväl på landsbygden som i städerna.

8. Ekonomisk och social trygghet

Medlemsländerna är ansvariga för att människor med funktionsnedsättning har social trygghet och tillräckliga inkomster.

9. Familjeliv och personlig integritet

Medlemsländerna ska främja möjligheten för människor med funktionsnedsättning att leva familjeliv och deras rätt till personlig integritet. Lagar får inte diskriminera när det gäller sexuella relationer, äktenskap eller föräldraskap.

10. Kultur

Medlemsländerna ska se till att människor med funktionsnedsättning kan delta i kulturlivet på lika villkor.

11. Rekreation och idrott

Människor med funktionsnedsättning ska ha samma möjligheter till rekreation och idrott som andra.

12. Religion

Medlemsländerna ska uppmuntra åtgärder för att skapa jämlika möjligheter för människor med funktionsnedsättning att utöva sin religion.

13. Kunskap och forskning

Medlemsländerna har det yttersta ansvaret för att kunskap om levnadsvillkor för människor med funktionsnedsättning samlas in och sprids, samt för att stöd ges till forskning på alla områden.

14. Policy och planering

Medlemsländerna ska se till att handikappaspekterna beaktas i alla viktiga policysammanhang och i planering på riksnivå.

15. Lagstiftning

Medlemsländerna ska skapa en rättslig grund för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning.

16. Ekonomisk politik

Medlemsländerna har det ekonomiska ansvaret för nationella handlingsprogram och åtgärder för delaktighet och jämlikhet.

17. Samordning

Medlemsländerna är ansvariga för att nationella samordningskommittéer eller liknande organ inrättas, som säkerställer att handikappfrågor samordnas.

18. Handikapporganisationer

Medlemsländerna ska erkänna handikapporganisationernas rätt att representera människor med funktionsnedsättning. De bör också erkänna handikapporganisationernas rådgivande roll när det gäller att fatta beslut i handikappfrågor.

19. Personalutbildning

På alla nivåer ska det finnas lämplig utbildning för all personal som deltar i planering och genomförande av program och service för människor med funktionsnedsättning.

20. Nationell granskning och utvärdering

Medlemsländerna är ansvariga för fortlöpande granskning och utvärdering av nationella program och tjänster för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning delaktighet och jämlikhet.

21. Tekniskt och ekonomiskt samarbete

Medlemsländerna, både industri- och utvecklingsländer, har ett ansvar för att tillsammans förbättra levnadsförhållandena för personer med funktionsnedsättning i utvecklingsländerna.

22. Internationellt samarbete

Medlemsländerna ska delta aktivt i internationellt samarbete.

Handikappombudsmannen

Handikappombudsmannen är en myndighet och lyder alltså under regeringen. Huvuduppgiften är att bevaka rättigheter och intressen för människor med funktionsnedsättning. Målet är full delaktighet och jämlikhet. Ombudsmannen ska verka för att brister i lagar och författningar avhjälps och regelbundet utvärdera de åtgärder som vidtas för att förverkliga FN:s standardregler.

Handikappombudsmannen kan kalla till överläggningar med myndigheter, företag och andra för att se till att inte någon diskrimineras på grund av en funktionsnedsättning. Det går också bra att ringa till Handikappombudsmannen och få rådgivning i juridiska frågor

Handikappombudsmannen
Box 7779
103 96 Stockholm
Besöksadress:
Regeringsgatan 67, plan 4
telefon 08-20 17 70
telefax 08-20 43 53
texttelefon 08-21 39 39
e-mail:info@handikappombudsmannen.se

lila linje

Mina Texter - Index-sidan

Index - QuickIndex © 1982-2015 Morticia